Tài khoản #87254

Liên Quân Mobile
500,000 CARD
350,000 ATM

• Số tướng: 45

• Trang phục: 51

• Bậc ngọc: 81

• Rank: Vàng I

• Vàng: 4699

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.