Tài khoản #86809

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 34

• Trang phục: 22

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Kim cương III

• Vàng: 5300

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.