Tài khoản #84809

Liên Quân Mobile
170,000 CARD
119,000 ATM

• Số tướng: 28

• Trang phục: 13

• Bậc ngọc: 84

• Rank: Vàng IV

• Vàng: 8700

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.