Tài khoản #84807

Liên Quân Mobile
170,000 CARD
119,000 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 15

• Bậc ngọc: 60

• Rank: Vàng II

• Vàng: 11000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.