Tài khoản #84805

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 31

• Trang phục: 36

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 1956

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.