Tài khoản #83215

Liên Quân Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Số tướng: 28

• Trang phục: 34

• Bậc ngọc: 30

• Rank: Kim cương III

• Vàng: 609

• Mô tả: Ngọc lv 30 bị phá

Hình ảnh chi tiết

.