Tài khoản #80529

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 40

• Trang phục: 39

• Bậc ngọc: 75

• Rank: Vàng II

• Vàng: 411

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.