Tài khoản #77505

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 34

• Trang phục: 27

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 19400

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.