Tài khoản #77495

Liên Quân Mobile
125,000 CARD
87,500 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 22

• Bậc ngọc: 63

• Rank: Vàng II

• Vàng: 2300

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.