Tài khoản #7547

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 31

• Trang phục: 24

• Bậc ngọc: 62

• Rank: Vàng I

• Vàng: 1200

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.