Tài khoản #75106

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 35

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 53

• Rank: Vàng III

• Vàng: 4700

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.