Tài khoản #74077

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 30

• Trang phục: 26

• Bậc ngọc: 85

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 1934

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.