Tài khoản #71315

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 24

• Trang phục: 16

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng I

• Vàng: 5800

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.