Tài khoản #71309

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 27

• Trang phục: 30

• Bậc ngọc: 78

• Rank: Vàng II

• Vàng: 16400

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.