Tài khoản #6742

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 25

• Trang phục: 13

• Bậc ngọc: 81

• Rank: Vàng III

• Vàng: 81

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.