Tài khoản #67192

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 27

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 79

• Rank: Vàng II

• Vàng: 343

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.