Tài khoản #6659

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 32

• Trang phục: 23

• Bậc ngọc: 30

• Rank: Bạc II

• Vàng: 0

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.