Tài khoản #52617

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 36

• Trang phục: 26

• Bậc ngọc: 84

• Rank: Vàng II

• Vàng: 15500

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.