Tài khoản #47416

Liên Quân Mobile
125,000 CARD
87,500 ATM

• Số tướng: 23

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 69

• Rank: Vàng IV

• Vàng: 8000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.