Tài khoản #47416

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 23

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 69

• Rank: Vàng IV

• Vàng: 8000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.