Tài khoản #47287

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 23

• Trang phục: 24

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng I

• Vàng: 158

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.