Tài khoản #42467

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 31

• Trang phục: 26

• Bậc ngọc: 76

• Rank: Vàng IV

• Vàng: 339

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.