Tài khoản #3775

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 22

• Bậc ngọc: 72

• Rank: Vàng II

• Vàng: 14600

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.