Tài khoản #3767

Liên Quân Mobile
360,000 CARD
252,000 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng III

• Vàng: 582

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.