Tài khoản #37334

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 27

• Trang phục: 25

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng III

• Vàng: 2000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.