Tài khoản #32266

Liên Quân Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Số tướng: 25

• Trang phục: 16

• Bậc ngọc: 76

• Rank: Bạc II

• Vàng: 390

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.