Tài khoản #28116

Liên Quân Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Số tướng: 35

• Trang phục: 25

• Bậc ngọc: 80

• Rank: Vàng IV

• Vàng: 12000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.