Tài khoản #21226

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 25

• Trang phục: 11

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng IV

• Vàng: 90

• Mô tả: Ngọc chuẩn 90 AP AD

Hình ảnh chi tiết

.