Tài khoản #1829

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 21

• Trang phục: 23

• Bậc ngọc: 87

• Rank: Vàng III

• Vàng: 847

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.