Tài khoản #1805

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 21

• Trang phục: 19

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 6200

• Mô tả: Ngọc chuẩn AP AD

Hình ảnh chi tiết

.