Tài khoản #17936

Liên Quân Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 71

• Rank: Vàng II

• Vàng: 13800

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.