Tài khoản #176

Liên Quân Mobile
210,000 CARD
147,000 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 20

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng IV

• Vàng: 313

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.