Tài khoản #12706

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 30

• Trang phục: 24

• Bậc ngọc: 66

• Rank: Vàng II

• Vàng: 4000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.