Tài khoản #12703

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 30

• Trang phục: 22

• Bậc ngọc: 66

• Rank: Bạc I

• Vàng: 191

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.