Giá tiền
Rank
Vàng tối thiểu
Sắp xếp theo
#17940

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 24

Trang phục: 21

Bậc ngọc: 90

175,000đ 350,000đ

#14934

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 32

Trang phục: 16

Bậc ngọc: 68

175,000đ 350,000đ

#13425

Rank Bạch kim II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 22

Trang phục: 15

Bậc ngọc: 90

150,000đ 300,000đ

#12706

Rank Vàng II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 30

Trang phục: 24

Bậc ngọc: 66

300,000đ 600,000đ

#12703

Rank Bạc I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 30

Trang phục: 22

Bậc ngọc: 66

175,000đ 350,000đ

#7553

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 30

Trang phục: 15

Bậc ngọc: 90

150,000đ 300,000đ

#7551

Rank Vàng IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 67

175,000đ 350,000đ

#6743

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 34

Trang phục: 25

Bậc ngọc: 63

250,000đ 500,000đ

#6742

Rank Vàng III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 25

Trang phục: 13

Bậc ngọc: 81

150,000đ 300,000đ

#3769

Rank Bạch kim III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 38

Trang phục: 24

Bậc ngọc: 70

200,000đ 400,000đ

#1825

Rank Bạc III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 32

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 67

175,000đ 350,000đ

#1805

Rank Bạch kim III

Ngọc chuẩn AP AD

Xem chi tiết

Tướng: 21

Trang phục: 19

Bậc ngọc: 90

150,000đ 300,000đ

#1801

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 28

Trang phục: 16

Bậc ngọc: 60

175,000đ 350,000đ

#1244

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 27

Trang phục: 16

Bậc ngọc: 90

150,000đ 300,000đ

#1243

Rank Bạc I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 19

Bậc ngọc: 80

125,000đ 250,000đ

#176

Rank Vàng IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 26

Trang phục: 20

Bậc ngọc: 90

150,000đ 300,000đ

.