Giá tiền
Rank
Vàng tối thiểu
Sắp xếp theo
#71309

Rank Vàng II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 27

Trang phục: 30

Bậc ngọc: 78

200,000đ 400,000đ

#71306

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 22

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 90

175,000đ 350,000đ

#53854

Rank Vàng II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 26

Trang phục: 15

Bậc ngọc: 80

150,000đ 300,000đ

#51272

Rank Bạc II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 30

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 60

125,000đ 250,000đ

#47416

Rank Vàng IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 23

Trang phục: 17

Bậc ngọc: 69

125,000đ 250,000đ

#44456

Rank Bạc I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 19

Bậc ngọc: 76

125,000đ 250,000đ

#37329

Rank Bạc II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 25

Trang phục: 14

Bậc ngọc: 63

125,000đ 250,000đ

#24771

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 33

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 69

150,000đ 300,000đ

#24768

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 28

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 68

175,000đ 350,000đ

#22427

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 28

Trang phục: 17

Bậc ngọc: 74

125,000đ 250,000đ

#21226

Rank Vàng IV

Ngọc chuẩn 90 AP AD

Xem chi tiết

Tướng: 25

Trang phục: 11

Bậc ngọc: 90

150,000đ 300,000đ

#17940

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 24

Trang phục: 21

Bậc ngọc: 90

175,000đ 350,000đ

#14934

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 32

Trang phục: 16

Bậc ngọc: 68

175,000đ 350,000đ

#13425

Rank Bạch kim II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 22

Trang phục: 15

Bậc ngọc: 90

150,000đ 300,000đ

#12706

Rank Vàng II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 30

Trang phục: 24

Bậc ngọc: 66

300,000đ 600,000đ

#12703

Rank Bạc I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 30

Trang phục: 22

Bậc ngọc: 66

175,000đ 350,000đ

.