Giá tiền
Rank
Vàng tối thiểu
Sắp xếp theo
#74076

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 31

Trang phục: 25

Bậc ngọc: 85

125,000đ 250,000đ

#74074

Rank Bạch kim II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 30

Trang phục: 22

Bậc ngọc: 84

175,000đ 350,000đ

#74073

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 21

Trang phục: 10

Bậc ngọc: 90

125,000đ 250,000đ

#74072

Rank Vàng IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 25

Trang phục: 20

Bậc ngọc: 76

150,000đ 300,000đ

#71315

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 24

Trang phục: 16

Bậc ngọc: 90

200,000đ 400,000đ

#71313

Rank Bạc II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 35

Trang phục: 16

Bậc ngọc: 81

150,000đ 300,000đ

#71309

Rank Vàng II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 27

Trang phục: 30

Bậc ngọc: 78

200,000đ 400,000đ

#71306

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 22

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 90

175,000đ 350,000đ

#53854

Rank Vàng II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 26

Trang phục: 15

Bậc ngọc: 80

150,000đ 300,000đ

#51272

Rank Bạc II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 30

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 60

125,000đ 250,000đ

#47416

Rank Vàng IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 23

Trang phục: 17

Bậc ngọc: 69

125,000đ 250,000đ

#44456

Rank Bạc I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 19

Bậc ngọc: 76

125,000đ 250,000đ

#37329

Rank Bạc II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 25

Trang phục: 14

Bậc ngọc: 63

125,000đ 250,000đ

#24771

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 33

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 69

150,000đ 300,000đ

#24768

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 28

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 68

175,000đ 350,000đ

#21226

Rank Vàng IV

Ngọc chuẩn 90 AP AD

Xem chi tiết

Tướng: 25

Trang phục: 11

Bậc ngọc: 90

150,000đ 300,000đ

.