Giá tiền
Rank
Vàng tối thiểu
Sắp xếp theo
#82021

Rank Bạch kim III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 44

Trang phục: 23

Bậc ngọc: 90

600,000đ

#82020

Rank Bạch kim II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 36

Trang phục: 30

Bậc ngọc: 79

500,000đ

#82018

Rank Kim cương IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 26

Trang phục: 22

Bậc ngọc: 90

350,000đ

#82016

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 42

Trang phục: 24

Bậc ngọc: 61

350,000đ

#80529

Rank Vàng II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 40

Trang phục: 39

Bậc ngọc: 75

200,000đ 400,000đ

#80526

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 40

Trang phục: 25

Bậc ngọc: 70

175,000đ 350,000đ

#80519

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 27

Trang phục: 17

Bậc ngọc: 66

125,000đ 250,000đ

#79393

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 39

Trang phục: 32

Bậc ngọc: 90

175,000đ 350,000đ

#79390

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 35

Trang phục: 21

Bậc ngọc: 90

200,000đ 400,000đ

#77846

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 21

Bậc ngọc: 90

175,000đ 350,000đ

#77505

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 34

Trang phục: 27

Bậc ngọc: 90

200,000đ 400,000đ

#77495

Rank Vàng II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 26

Trang phục: 22

Bậc ngọc: 63

125,000đ 250,000đ

#76161

Rank Kim cương III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 20

Trang phục: 10

Bậc ngọc: 90

150,000đ 300,000đ

#75100

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 24

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 90

175,000đ 350,000đ

#74078

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 16

Bậc ngọc: 70

175,000đ 350,000đ

#74077

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 30

Trang phục: 26

Bậc ngọc: 85

200,000đ 400,000đ

.